ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ::ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร Yasothon Juvenile and Family Court เลขที่ 78 ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045711476 โทรสาร 045712227::

เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังออกจากสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม โดยได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และจะทำให้เด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดกฎหมายซ้ำลดลง ณ ห้องประชุมสีน้ำเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังออกจากสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรม  โดยได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และจะทำให้เด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดกฎหมายซ้ำลดลง ณ ห้องประชุมสีน้ำเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


เอกสารแนบ